Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Internetowy www.florystyka.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.florystyka.pl prowadzony przez Agnieszka Stós prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Florystyka.pl Agnieszka Stós, ul. Luszowicka 14, 43-600 Jaworzno NIP: 6321282577, REGON : 241447450, adres poczty elektronicznej: kontakt@florystyka.pl
2.Za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż artykułów dekoracyjnych, kompozycji kwiatowych, artykułów florystycznych i wyposażenia wnętrz . Wszystkie oferowane produkty posiadają stosowne dopuszczenia do obrotu handlowego zgodne z prawem polskim i Unii Europejskiej.

3. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa do domeny internetowej, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

§ 2. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta w sklepie internetowym, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od Sprzedawcy niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą utworzone zostaje konto Klienta.

6. Wraz z rejestracją konta Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji składanych zamówień.

§ 3 Zamówienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4 Płatności

1. Ceny zamieszczone na stronie internetowej sklepu stanowią ceny brutto i nie obejmują kosztów dostawy. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy Bank ING Numer rachunku: 50 1050 1302 1000 0092 6102 9855
b) płatność gotówką przy odbiorze

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie otrzyma płatności w wyznaczonym terminie, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

§ 5 Dostawa

1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o terminie realizacji zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia i dostawy jest określany w dniach roboczych.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6. Zamówione towary dostarczane są do Klienta w sposób określony w formularzu zamówienia.
Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy:
– Przesyłka kurierska
– Przesyłka kurierska pobraniowa
– Odbiór osobisty

7. Z chwilą wysłania zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie nadania przesyłki drogą elektroniczną.

8. Klient powinien sprawdzić otrzymaną przesyłkę w obecności kuriera (pracownika dostawcy). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, podstawą do złożenia reklamacji jest spisany protokół uszkodzenia.

9. Do przesyłki sprzedawca dołącza paragon lub fakturę ( do wyboru )

§ 6 Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym a dla Umów Sprzedaży powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany do odesłania wadliwego produktu na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

§ 7 Reklamacje

1.Reklamację można składać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

§ 8 Gwarancja

1. Sprzedawane produkty w niektórych przypadkach są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku Sprzedawca przekażeKlientowi informację na temat warunków gwarancji.

2.O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient, który zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada status konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

4. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty zakupu po otrzymaniu odesłanego przez Klienta towaru. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu towaru, przewyższające najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym.

6. Jeżeli charakter towaru nie pozwala na jego odesłanie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, Sprzedawca określi koszty zwrotu towaru.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, przekazywanych przez Klienta podczas składania zamówienia.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia oraz przesyłania informacji o aktualnych akcjach promocyjnych.

3. Klient ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedawcy.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla stosowania i interpretacji niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W ramach realizacji danego zamówienia, zastosowanie znajduje regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.

6. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego www.florystyka.pl , Klient akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2019 r.

Załącznik:

Regulamin Florystyka.pl PDF

Instagram